List of active policies

Name Type User consent
Declaration of confidentiality / Taushetserklæring for bruk av SeemaUniverse™ Site policy Authenticated users

Full policy

Jeg anerkjenner at alt materiell, alle koder, bilder, videoer, spørsmålsformuleringer, presentasjoner, læringsmetoder tilhører Seema AS, og er underlagt Åndsverkloven.

Jeg forplikter meg til ikke å bruke, vise, utlevere eller på annen måte tilgjengeliggjøre overfor uvedkommende drifts- eller forretningsforhold og personopplysninger som jeg skriftlig, muntlig, elektronisk eller på annen måte får kjennskap til i SeemaUniverse™. Taushetsplikten gjelder også overfor ansatte i egen bedrift.  

Jeg godtar denne taushetsplikten både underveis og etter endt utdanningsløp. 

Brudd på denne taushetserklæringen vil kunne være straffbart blant annet etter straffelovens  

§ 275 om utroskap 
§ 294 om misbruk av drifts- og forretningshemmeligheter
§ 405a om krenkelse av forretningshemmeligheter og markedsføringsloven
§ 28 (misbruk av bedriftshemmeligheter) og 29 (misbruk av tekniske hjelpemidler). Videre vil overtredelse kunne innebære erstatningsansvar etter aksjeloven § 17-1.